O nas

Geneza powstania

 

Na przełomie lat 70. i 80. w efekcie redukcji armii pojawiły się petycje i korespondencja kierowana do ówczesnego Ministra Obrony Narodowej, o potrzebie założenia instytucji, zrzeszającej żołnierzy. W zamierzeniu miała ona chronić interesy byłych żołnierzy zawodowych. W latach 1980-81 powstała grupa inicjatywna w Warszawie, która po otrzymaniu wstępnej zgody od Ministra Obrony Narodowej opracowała projekt statutu i przekazała go do poszczególnych garnizonów wojskowych. Wówczas na czele Prezydium Krajowego Komitetu Założycielskiego Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych stanął ppłk w stanie spoczynku dr Roman Leś.

 

Pierwszego kwietnia 1981 r. premier podpisał rozporządzenie, uznające Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych za stowarzyszenie wyższej użyteczności publicznej. 12 czerwca 1981 r. zostało podpisane porozumienie z MON, a w dniach 13-14 czerwca w Warszawie odbył się I założycielski Krajowy Zjazd, który uchwalił statut i program działania związku. Warto przypomnieć, że ówczesne władze na czele z gen. armii Wojciechem Jaruzelskim wysoko oceniły pomysł utworzenia instytucji.

 

Od 1997 r. stowarzyszenie funkcjonowało pod nową nazwą, jako Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego. W 2009 r. nazwa została ponownie zmieniona na aktualnie używaną, czyli Związek Żołnierzy Wojska Polskiego.

 

Obecnie związek jest organizacją pożytku publicznego, członkiem europejskiej organizacji stowarzyszeń wojskowych EUROMIL i Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. To największe stowarzyszenie służb mundurowych w Polsce, zrzeszające blisko 300 tyś. żołnierzy.

 

 

Gorzowskie Koło nr 2 ZŻWP

  

Historia powstania Koła nr 2 im. gen. bryg. Stefana Orlińskiego sięga 1981 r. i związana jest z datą założenia w Polsce Ogólnopolskiej instytucji, jaką zostaje ówczesny Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych (obecnie Związek Żołnierzy Wojska Polskiego).

 

W Gorzowie Wlkp. 6 maja 1981 r. powołano komitet założycielski, a jego pierwszym prezesem został mjr rez. Mieczysław Mosiej.

 

Koło nr 2 ZBŻZ i OR WP przy Jednostce Wojskowej 1635, od samego początku zrzeszał byłych i obecnych żołnierzy zawodowych różnych sił zbrojnych RP, w szczególności żołnierzy 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty / Zmechanizowanego, a późniejszej 4 Gorzowskiej Brygady Zmechanizowanej im. Piotra Szembeka z Gorzowa Wlkp.

 

Działalność związku zgodnie z uchwalonym statutem nakierowana jest na m.in.:

 

  • Obronę czci, honoru i godności żołnierza polskiego
  • Integrowanie środowiska wojskowego i cywilnego poprzez wspólne uczestnictwo w obchodach świąt państwowych i wojskowych
  • Otaczanie opieką miejsc pamięci narodowej, mogił żołnierskich, na których spoczywają ofiary II Wojny Światowej
  • Udział w patriotyczno-obronnym wychowaniu młodzieży

 

Działalność Koła opiera się na ścisłej współpracy z Siłami Zbrojnymi RP i Ministerstwem Obrony Narodowej. Współpracuje m.in. z Wojskową Komendą Uzupełnień w Gorzowie, Gorzowskim Regionalnym Stowarzyszeniem Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych WP, jednostkami samorządu terytorialnego oraz z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Gorzowie. Dzięki porozumieniu o współpracy jako jedyni w Polsce organizujemy regularnie zajęcia wojskowe kadry wojskowej i członków związku z młodzieżą szkolną.

 

W związku z uchwałą z dnia 01.02.2017 r. o samorozwiązaniu Koła nr 1 im. 4 Nadwarciańskiej Brygady Saperów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Koła nr 2 im. gen. bryg. Stefana Orlińskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego podjął decyzję o zmianie nazwy na: Gorzowskie Koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Od tego momentu Koło zrzesza byłych żołnierzy z 4 Nadwarciańskiej Brygady Saperów oraz 4 Gorzowskiej Brygady Zmechanizowanej.

 

 

18 marca 2021 r. w siedzibie Gorzowskiego Koła Związu Żołnierzy Wojska Polskiego na nadzwyczajnym posiedzeniu podjęto uchwałę Nr 3/03/21 o nadaniu patrona oraz zmianie nazwy organizacji. Od tego dnia Koło nosi patrona: im. Gorzowskich Jednostek Wojskowych a oficjalna nazwa organizacji brzmi: Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Koło im. Gorzowskich Jednostek Wojskowych.

 

 

 

Ludzie związku (wybrane osoby)

 

 

chor. Stanisław MIKLASZEWSKI

 

Rocznik 1947. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego, jako osiemnastolatek wstąpił do Podoficerskiej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Za wzorową naukę otrzymał awans od Ministra Obrony Narodowej – ze stopnia starszy szeregowy awansowany do stopnia plutonowego. W latach 1967-98 pełnił służbę jako szef kompanii 12 Kołobrzeskiego Pułku w Gorzowie. Pracował, jako żołnierz na rzecz gospodarki narodowej (zapora na Solinie, Huta Katowice, Warszawski Dworzec Centralny i melioracje w Województwie Lubuskim). W latach 2006-2009 jako reprezentant Koła nr 2 z Gorzowa zajął II miejsce drużynowo i indywidualnie w zawodach sprawnościowo-obronnych, organizowanych przez Wojewódzki Zarząd ZŻWP w Zielonej Góry.

 

Do związku należy od 2000 r. Jest Członkiem Zarządu, pełnił funkcję skarbnika Koła nr 2 ZŻWP. Od stycznia 2020 roku jest Prezesem Koła

 

Martyna MUSIELA

Rocznik 2001, swoją przygodę z wojskiem rozpoczęła w Szkole Podstawowej im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Gorzowie Wlkp. będąc w poczcie sztandarowym szkoły. W tym czasie reprezentowała szkołę w różnych uroczystościach wojskowych i państwowych, w tym Wyzwolenia Kołobrzegu w 2013 roku. W trakcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej uczestniczyła w kursie obsługi broni palnej będącej na wyposażeniu Wojska Polskiego. Z racji dobrej znajomości Języka Angielskiego była tłumaczem podczas symulacji obrad Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Gorzowie Wlkp.

 

Do związku należy od 2015 r. Jest najmłodszym członkiem Koła, reprezentuje gorzowską młodzież podczas wyjazdowych uroczystości.

 

 st. chor. sztab. Marian NOWACKI 

 

Ukończył Centrum Szkolenia Służb Kwatermistrzowskich na kierunku finanse. Służbę rozpoczął w latach 70-tych w 12 Kołobrzeskim Pułku Piechoty w Gorzowie. W latach 1973-76 pełnił obowiązki szefa służby finansowej w 4 Lubuskiej Dywizji Zmechanizowanej w Krośnie Odrzańskim. Swoją służbę w gorzowskim pułku pełnił aż do rozwiązania jednostki.

 

Uczestnik Misji Pokojowej ONZ w Egipcie – Ismailia. 

 

Za swoją działalność został wyróżniony m.in. medalem pamiątkowym Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Brązowym Krzyżem Zasługi, medalem 20-lecia "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" oraz medalem "zasłużony dla miasta Gorzowa".

 

Do związku należy od 2004 r. pełniąc funkcję sekretarza Zarządu. Odpowiedzialny jest za prowadzenie kancelarii, przygotowanie i nadzór wniosków.

 

Działa również w Stowarzyszeniu Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 46 w Gorzowie Wlkp.

 

Jakub Jakubowskist. szer. Jakub JAKUBOWSKI

Rocznik 1991. Mieszkaniec Gorzowa Wielkopolskiego. Ukończył Zespół Szkół Budowlanych o kierunku Technik Budownictwa. Jego pasją jest wojsko. Już podczas współpracy popularnej "Budowlanki" z wojskiem był uczestnikiem wszystkich zajęć wojskowych z jednostkami wchodzącej w skład 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej z Żagania. Po ukończeniu technikum wstąpił do wojska odbywając służbę przygotowawczą w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych z Poznaniu.

 

Służbę wojskową jako żołnierz zawodowy rozpoczął w szeregach 15 Batalionu Ułanów Poznańskich 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Wędrzynie na stanowisku działonowy - operator BWP-1. Obecnie jest strzelcem Kołowego Transportera Opancerzonego ROSOMAK. Uczestniczył w I zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Rumunii. Za swoją działalność misyjną został uhonorowany medalem ONZ- "Za zasługi dla Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ".

 

Do związku wstąpił w 2012 r.

Działa również w Stowarzyszeniu Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 46 w Gorzowie Wlkp.

 

 

 płk Marek DRÓZD

Swoją służbę wojskową rozpoczął w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu, gdzie po jej ukończeniu w 1978 r. otrzymał pierwszy stopień oficerski. Następnie podjął pracę w 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu, gdzie pełnił obowiązki dowódcy plutonu, kompanii i batalionu czołgów. W 1986 r. podjął studia w Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie.

 

W 1993 r. objął obowiązki dowódcy 12 Kołobrzeskiego Pułku Zmechanizowanego a od 1996 r. dowódcy 4 Gorzowskiej Brygady Zmechanizowanej im. Piotra Szembeka. Rok przed rozwiązaniem brygady powrócił do 11 Dywizji Zmechanizowanej. Od 2006 r. w rezerwie.

 

W Związku pełni rolę honorowego członka.

 

st. chor. sztab. Tomasz RYBARCZYK 

 

Służbę wojskową rozpoczął w 1987 roku w Technicznej Szkole Wojsk Lotniczych w Zamościu. Po odbyciu sześciomiesięcznego szkolenia trafił do 58 Pułku Śmigłowców Bojowych w Inowrocławiu, gdzie do roku 1989 pełnił jako służbę zasadniczą.

 

W 1991 roku został powołany do zawodowej służby wojskowej, którą rozpoczął w 12 Kołobrzeskim Pułku Zmechanizowanym w Gorzowie Wielkopolskim począwszy od stanowiska: dowódcy drużyny- dowódcy wozu dowodzenia w Kompanii Łączności a następnie awansowany na dowódcę plutonu dowodzenia. Następnie pełnił stanowisko Szefa Baterii Dowodzenia w Dywizjonie Artylerii Samobieżnej. Służbę wojskową w Gorzowie Wlkp, zakończył w październiku 1999 roku już w 4 Gorzowskiej Brygadzie Zmechanizowanej im. Piotra Szembeka.

Następnie po rozformowaniu 4 Brygady Zmechanizowanej został przeniesiony do 5 Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie, w którym przez 21 lat służby pełnił stanowiska od Kierownika Klubu Żołnierskiego, Podoficera Specjalisty, Dowódcy Plutonu Ochrony i Regulacji Ruchu kończąc na Sekcji Wychowawczej. Odbył dwie misje zagraniczne: w latach 2003-2004 UNDOF w ramach Sił ONZ na Wzgórzach Golan oraz w 2010 w ramach misji Europejskiej EUFOR w Bośni i Hercegowinie. 

 

Od 2021 roku na emeryturze i od tego okresu jest członkiem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W struktórach Związku pomaga w realizacji zadań pro obronnych z udziałem żołnierzy 5 LPA w Sulechowie.

 

 plut. Marcin KAMIŃSKI

 

Rocznik 1983. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Zawodową na kierunku turystycznym w Gorzowie Wlkp. Swoją przygodę z wojskiem rozpoczął w 2008 r. w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Dziennikarz wojskowy i cywilny, współpracownik kilku redakcji. Swoją wiedzę wojskową wykorzystuje podczas uroczystości wojskowych, z których tworzy relacje dla regionalnych mediów. Jest pomysłodawcą podpisania porozumienia o współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych z Gorzowa oraz z jednostkami wojskowymi. Prowadzi zajęcia wojskowe z udziałem żołnierzy różnych jednostek na terenie miasta i gmin ościennych. Wraz z 11 LDKPanc. Był organizatorem 2 edycji Akcji Pomocy Humanitarnej dla Dzieci z Afganistanu na terenie miasta Gorzowa.

 

Za swoją wojskową działalność w 2015 r. został odznaczony przez Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka brązowym medalem "Za zasługi dla Obronności Kraju" oraz w 2010 roku za propagowanie idei utrwalania pamięci o historii decyzją Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa medalem srebrnym "Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej".

 

Do związku należy od 2001 r. Od 2021 pełni funkcję Vice- Prezesa Koła ZŻWP.  Jest odpowiedzialny za kontakt z mediami i jednostkami wojskowymi, z którymi przy udziale młodzieży szkolnej realizuje wycieczki. Jednocześnie jest administratorem strony www.

  mjr Adam LUBIK

 

Urodzony w 1951 roku. W 1969 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące w Błaszkach, następnie wstąpił do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. Po jej ukończeniu, w stopniu ppor. rozpoczął służbę, jako dowódca plutonu i kompani czołgów w 12 Kołobrzeskim Pułku Zmechanizowanym. Podczas swojej służby związany był z czołgami T-54 i T-55. W 1989 r. został przeniesiony do rezerwy w stopniu kapitana. Za szczególne zasługi dla wojska, już w cywilu został awansowany decyzją Ministra Obrony Narodowej do stopnia majora.

 

Przez kolejne 14 lat pracował jako nauczyciel Przysposobienia Obronnego w Zespole Szkół Zawodowych w Gorzowie Wlkp.

 

Do związku wstąpił w 2004 r. Przez jedną kadencję pełnił funkcję Skarbnika Koła. Obecnie pełni funkcję Vice-Prezesa Zarządu Koła.

 płk dypl. Dariusz NAWROCKI

 

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Akademii Obrony Narodowej. W latach 1988-1995 dowodził plutonem i kompanią zmotoryzowaną w 12 pułku zmechanizowanym w Gorzowie Wielkopolskim. Jako oficer dyplomowany wyznaczony na stanowisko dowódcy batalionu w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu. W latach 1998 - 2001 w tej samej brygadzie pełnił obowiązki szefa sekcji operacyjnej i dowódcy batalionu szkolnego. W 2004 roku wyznaczony na stanowisko Szefa Wydziału Szkolenia w 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu. W latach 2005 – 2010 wykonywał obowiązki Szefa Sztabu 10 Brygady Kawalerii Pancernej.  Od 1. marca 2010 roku do 30. czerwca 2011 roku – zastępca dowódcy 34. Brygady Kawalerii Pancernej.

 

W dniu 1. lipca 2011 roku objął obowiązki zastępcy dowódcy 10. Brygady Kawalerii Pancernej.

 

W związku pełni rolę honorowego członka.

 

Gorzowskie Koło nr w 1 ZŻWP

 

12 marca 1981 r. odbyło się zebranie założycielskie Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych dla Garnizonu Gorzów. W zebraniu uczestniczyło 37 byłych żołnierzy zawodowych oraz przedstawiciele jednostek wojskowych (12 KPZ i 4 ŁBS). Podczas obrad, w celu utworzenia Koła nr 1 przy JW. 1649 wybrany został ppłk rez. Tadeusz Milski.

 

Następnie 19 marca powołano do życia Koło nr 1. Podczas pierwszego zebrania, które odbyło się w klubie JW. 1649, dowódca Garnizonu płk dypl. Eugeniusz Koblak wygłosił krótką mowę o współpracy oraz wygłoszony został referat o sytuacji w kraju oraz o celach działania związku.

 

Jednym z ważnych wydarzeń w życiu Koła nr 1 było nadanie nowego sztandaru, który wzorem nawiązywał do 4 Brygady Saperów. Sztandar członkowie Koła odebrali od żołnierzy brygady w asyście członków związku. W późniejszych latach Koło otrzymało patrona imienia płk Edwarda Kozłowskiego – byłego i zasłużonego dla ówczesnej 4 Łużyckiej Brygady Saperów dowódcy.

 

Działalność koła ukierunkowana jest m.in. na podtrzymywanie tradycji i historii 4 Brygady Saperów, czego przykładem są organizowane co roku uroczystości święta sapera, które odbywają się na terenie byłej jednostki wojskowej.

 

Koło nr 1 współpracuje ze Stowarzyszeniem Saperów Polskich oraz ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego Koła nr 2 z Gorzowa Wlkp.

 

 

W związku z Uchwałą z dnia 01.02.2017 r. o samorozwiązaniu Koła nr 1 im. 4 Nadwarciańskiej Brygady Saperów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego byli żołnierze 4 Pułku i Brygady Saperów zostali włączeni w poczet członków Koła nr 2. Obecnie uchwałą z dnia 02.05.2019 roku Koło nr 2 zmieniło nazwę na: Gorzowskie Koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

st. chor. sztab. Andrzej Serwafin

Uzupełnić

 

 

 

 

 

chor. sztab. Wojciech Brodziński

 

Służbę zasadniczą rozpoczął w 1958 r. od Kompanii Obrony Przeciwchemicznej 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie na stanowisku starszy zwiadowca. Później awansowany do stopnia kaprala. Po 2 latach przyjęty do służby nadterminowej z awansem do stopnia plutonowego. Następnie był zatrudniony w administracji sztabu 12 Dywizji Zmechanizowanej.

W 1962 r. na swoją prośbę został przeniesiony do Gorzowa Wlkp., gdzie rozpoczął służbę w 4 Brygadzie Saperów. Jako podoficer zawodowy pełnił obowiązki kierownika kancelarii sztabu brygady a następnie był zastępcą dowódcy kompanii i kierownika klubu.

 

Przeniesiony do rezerwy ze stopniem chorążego. Od kwietnia 1981 r. przez 5 lat pracował na stanowisku zastępcy komendanta rozwiniętego Oddziału Obrony Cywilnej 10-1 w Gorzowie.

 

W związku od 1981 r. Do czasu samorozwiązania Koła nr 1 pełnił funkcję Prezesa.